หน้าแรก หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างหลักสูตร PDF Print E-mail

?

โครงสร้างหลักสูตรคณิตศาสตร์

 1. การนับและการฝึกอ่านตัวเลข 1-10
 2. การฝึกอ่านและเขียนตัวเลข 1-50
 3. การฝึกอ่านและเขียนตัวเลข 1-120 และการบวกด้วย 1-10
 4. การบวกและลบในแนวนอน
 5. การบวกและลบในแนวตั้ง
 6. การคูณและการหาร
 7. การคูณแนวตั้งและการหารยาว และบทนำเรื่องเศษส่วน
 8. เศษส่วนเกินและทศนิยม
 9. การบวกลบคูณหารเศษส่วนและทศนิยม
 10. จำนวนบวกและจำนวนลบ และพีชคณิตเบื้องต้น
 11. สมการเชิงเส้น สอง สาม สี่ ตัวแปร ฟังก์ชันเชิงเส้น
 12. การแยกตัวประกอบ การหารากที่สอง สมการกำลังสอง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
 13. การแยกตัวประกอบขั้นสูง การแก้สมการและอสมการ ทฤษฎีบทเศษเหลือ และการหารพหุนาม
 14. ฟังก์ชันกำลังสองและกำลังมากกว่าสอง ฟังก์ชันเศษส่วน ฟังก์ชันอตรรกยะ และฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
 15. ฟังก์ชันลอการิทึม และแคลคูลัสเบื้องต้น (อนุพันธ์และอินทิกรัล)
 16. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ สมการเส้นตรง และสมการวงกลม
 17. ลำดับและอนุกรม ลิมิตของฟังก์ชัน และอนุพันธ์
 18. อนุพันธ์ขั้นสูง อินทิกรัล และสมการเชิงอนุพันธ์
 


Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.