หน้าแรก
โรงเรียนยุวพัฒน์ (Yuwaphat School)
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 20 March 2014 10:21

Smile


คณิตศาสตร์

- เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการคิดเพื่อนำไปสู่การพิสูจน์อย่างมีเหตุผลว่าสิ่งที่คิดนั้นเป็นความจริงหรือไม่

- ด้วยวิธีการคิดจะทำให้สามารถแก้ปัญหาในทางวิทยาศาสตร์และอื่นๆ ได้

- คณิตศาสตร์เป็นภาษาที่ใช้สัญลักษณ์หรือตัวอักษรแสดงความหมายแทนความคิด

เป็นเครื่องมือที่จะใช้ฝึกทางสมอง ช่วยให้เกิดการกระทำในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา

และการพิสูจน์ที่ยุ่งยากซับซ้อน

ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลาน

มาสมัครเรียนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิด

ที่ รงเรียนยุวพัฒน์ (ศูนย์คุมองสันกำแพง)

ใกล้ข่วงสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

โทรฯ 053 392274 หรือ   089 8537541 (กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า)

 

Last Updated on Friday, 08 July 2016 15:33
 
ความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ PDF Print E-mail

 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญต่อการเรียนรู้วิชาหรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


หลักสูตรคณิตศาสตร์ของโรงเรียนยุวพัฒน์มุ่งเน้นที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นและเป็นพื้นฐานตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติมได้อย่างพอเหมาะพอดีกับพื้นฐานของตนเอง และพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มขึ้นตามความสมัครใจและความสนใจ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ทัดเทียมกับนานาประเทศ

 

 

 

 

 


 


Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.